7
από Κανακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Ημερίδα
15
από Μαυρόπουλος Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
16
από Φραντζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
18
από Μπούσιος Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
20
από Mezzanotte V., Canziani R., Sardi E., Spada L.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου