8
από Lepoultel Didier
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μπακής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διήμερου

Εισήγηση ημερίδας
17
από Αποστολίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
18
20
από Βουρνάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου