5
από Χριστοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
7
από Δήμας Θ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
9

Εισήγηση συνεδρίου
10
11
από Αγγελοπούλου Χρυσηϊδα
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
12
από Μαϊση Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
13
από Minoli D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο