10
από Δημητρίου Αλέξης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Φαντίδης Θεοδόσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
19
από Γκινάλας Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου