2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο