2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κολύρας Χ., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο