303
από Περτέσης Μιχ.
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
304
από Δάλμας Δημ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
305
από Νομπιλέ Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1914

Βιβλίο
306
από Μουράτογλους Αρ. Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1909
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
307
από Μουράτογλους Αρ. Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1909
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
308
από Μουράτογλους Αρ. Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1909
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
309
από Μουράτογλους Αρ. Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1906
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
313
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
314
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
315
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
316
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
317

Βιβλίο
318

Φυλλάδιο
320

Φυλλάδιο