1
από Χιονίδη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
2
Αρχιτέκτονες: Χριστοφέλλης Αλέξανδρος, Κούβδος Γιάννης
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Θησέως 218

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος

Κτίριο