1
από Νίκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
από Δημητρίου Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Skrbic B., Cvejanov J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Skrbic B., Cvejanov J., Djurisic N.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Πάττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Pischinger Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου