1
από Καριοφύλης Γ., Τσιπάς Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Οικονόμου Σ., De Bonte M., Celis J.P., Smith R.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κουτσομιχάλης Α., Μπαντέκας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Σωτηροπούλου Δ., Αγαθόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου