1
Αρχιτέκτονες: Εξαρχόπουλος Τάκης, Παπαστάμης Φ.
Διεύθυνση: Κηφισιά, Ρόδου και Γούναρη (Κεφαλάρι)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Φλετορίδης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο
6
από Κορδέλλας Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1904
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Αρχιτέκτονας: Ρωμανός Αριστείδης
Διεύθυνση: Κηφισιά

Κτίριο