1

Διπλωματική Εργασία
2
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Chabas A., Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Φυλλάδιο
10

Βιβλίο