1
Αρχιτέκτονας: Κλεάνθης Σταμάτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πειραιώς

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός