5
από Καλλιτσάντσης Δ., Κούτρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

7
από Ρώσσης Κ., Μπεργελές Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Τραυλός Ρενέ
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Τραυλός Ρενέ
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Ευσταθίου Ανδρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1952
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από March Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1937
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού