14
από Κανιτάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Εισήγηση ημερίδας
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
19
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
20
από Γιαννόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου