2
από Μούχος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση ημερίδας
3
από Μαρίνος Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μακρής Κίτσος
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο