6
από Μούχος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση ημερίδας
7
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Ηλιόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Μαρίνος Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου