1
από Καούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Εισήγηση συμποσίου
4
από Τριάντη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
8
από Παπαδιάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
12
από Filho W.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου