2
από Ριζόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παινέσης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο