1
Αρχιτέκτονες: Θεοδοσόπουλος Γιώργος, Αγριαντώνη Ελένη
Διεύθυνση: Αθήνα, Υπερείδου και Κέκροπος

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Ζάχος Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Υπερείδου 18

Κτίριο