2
από Σώτσος Π., Τζάλλας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
από Αντωνιάδης Απόστολος, Βαρδούλης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
4
από Οικονόμου Κωνσταντίνα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
5
από Μουτσοπούλου Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
7
από Σιμόπουλος Αχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο