201
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Ερωτήσεις, παρεμβάσεις - συζήτηση

Άρθρο περιοδικού
202
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Ερωτήσεις, παρεμβάσεις - συζήτηση

Εισήγηση ημερίδας
205
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

208
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Άρθρο περιοδικού
209
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
212
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
216
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο