2
από Μακρής Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κρομμύδας Τάσος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα
17
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Οπτικός δίσκος