3
από Μακρής Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Κρομμύδας Τάσος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
19
από Gu Qing
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου