1
από Κοτσώνη Αικ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
8
από Τάσιος Θ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Βελισσάριος Παναγιώτης.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού