12
13
από Μιχαήλ Γ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
14
από Μιχαήλ Γ. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
19
από Μαράτου Θ., Ψαριανός Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Άρθρο περιοδικού
20
από Μαράτου Θ., Ψαριανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Άρθρο περιοδικού