1
από Καραπούρνος Σταμάτιος, Νικολάου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
2
από Μασσίνας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
4
από Καρακάσης Α., ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία