1
από Καραπούρνος Σταμάτιος, Νικολάου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
2
από Μασσίνας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
από Μιχαήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
5
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Καρακάσης Α., ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
7
από Schowengerdt Rob.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
8
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο