1
από Μασσίνας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
2
από Μερτίκας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Συμπόσιο