1
από Μπελίτσου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
2
από Αλεξάνδρου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός