5
από Rangelov Nikolaj, Ivanov Stoyan, Raykov Stanislav
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Beg Darko, Sinur Franc
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου