1
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αισθητική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Παπανούτσος Ε. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Αισθητική...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού