13
από Moseley Jon, Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ανθεκτικότητα...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Jaspart Jean-Pierre, Demonceau Jean-Francois, Ludivine Comeliau
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανθεκτικότητα...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανθεκτικότητα...

Ημερίδα
19
από Παπαδάκης Ευάγγελος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανθεκτικότητα...

Εισήγηση ημερίδας
20
από Αποστολόπουλος Χαράλαμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ανθεκτικότητα...

Εισήγηση ημερίδας