1
Αρχιτέκτονες: Gropius Walter, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 91
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Βάρη
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο