4
από Βρούζη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Γεωθερμική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
5
από Eliasson Elinar T.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Γεωθερμική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
6
από Θανάσουλας Κ., Ξανθόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Γεωθερμική Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας