1
από Κόντος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κωνσταντινίδου Ο.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Καρέτσου-Κουτουλάκη Ολυμπία
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία
4
από Γαλογάβρος Π., Λατσίνογλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...

Διπλωματική Εργασία