2
από Κώστογλου Μ., Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Σεργιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Σεργιάδης Γ., Δημουλιάς Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Kleinkauf W., Sachau J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γκιργκινούδη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βαζαίος Ε., Τσίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Νεράντζης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Εισήγηση συνεδρίου