13
...Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων...
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Βασδραβέλλης Γεώργιος, Uy Brian, Tan Ee Loon, Kirkland Brendan
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου