1
Αρχιτέκτονες: Gropius Walter, Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασ. Σοφίας 91
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Σακελλάριος Περικλής, Γρηγοριάδης Βασίλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Ομήρου 28
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο
3
...Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Post-War Architecture in Greece...

Κτίριο