2
από Σώκος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Ο κ. Ι. Αρώνης Μηχανολόγος Μηχανικός διέθεσεν 60.000 δραχ. εκπροσωπούσας το 1/3 αμοιβής διά την παρ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού