3
από Κωτίδου Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Νομοθετικό Πλαίσιο...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μπαλαράς Κων/νος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Νομοθετικό Πλαίσιο...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου