1
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκη Σουζάνα, Αντωνακάκης Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Πορφύριος Δημήτρης
Διεύθυνση: Πεντέλη
...Πεντέλη...

Κτίριο