6
8
από Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ., Τοπιντζής Τ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Προκατασκευή...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
...Προκατασκευή...

Μελέτη
20
από Τσουκαντάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Προκατασκευή...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας