3
από Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Καγκάδη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Συνέδριο σκυροδέματος (16ο : 2009 : Πάφος, Κύπρος)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μπισκίνης Διονύσιος, Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Συνέδριο σκυροδέματος (16ο : 2009 : Πάφος, Κύπρος)...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου