4
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του Μέρους Ι (τεύχ. 7/1978)
Τα περιεχόμενα του Μέρους ΙΙ (τεύχ. 9/1978)

Μελέτη
8
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Μελέτη
9
...Τεχνικά Χρονικά Τριμηνιαία Εκδοση ΠΜ-ΑΜ-ΑΤΜ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του τεύχους των Τεχν. Χρονικών

Μελέτη
14
...Τεχνικά Χρονικά Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη