1
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
2
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός