1
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
4
Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
5
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
6
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
8
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
11
Αρχιτέκτονας
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
13
Τοπογράφος-Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
15
Μηχανολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός