1
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
4
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός