1
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
2
Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός