1
Ναυπηγός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
...Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος...

Μηχανικός